बारेकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लिम्सा जाजरकोट ।

Address: 
लिम्सा जाजरकोट
Telephone: 
९८५८०८०८१०/९७५८००३०८०
Email: 
barekotrm@gmail.com
Latitude: 
15.68
Longitude: 
34.76