FAQs Complain Problems

नमुना फारामहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
नागरिक्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी फारमको नमुना २०८०/०८१ PDF icon नागरिक्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी फारम.pdf
जन्मदर्ता अनुसुीची फारमको नमुना २०८०/०८१ PDF icon जन्मदर्ता अनुसुीची फारम.pdf
नागरिक्ता सिफारिस नमुना २०८०/०८१ PDF icon नागरिक्ता सिफारिस.pdf
नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको नमुना २०८०/०८१ PDF icon नाता प्रमाणित.pdf
विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको नमुना २०८०/०८१ PDF icon Marriage Registration Certificate.pdf
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको नमुना २०८०/०८१ PDF icon Death Registration Certificate.pdf
जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको नमुना अनुसूची - २० २०८०/०८१ PDF icon जन्म दर्ता अनुसूची २०.pdf
दरखास्त फाराम नमुना २०८०/०८१ PDF icon परिक्षार्थीहरुका लागी दरखास्त फारामको नमुना
परिक्षार्थी प्रबेश पत्र नमुना २०८०/०८१ PDF icon परिक्षार्थीहरुका प्रवेशपत्रको नमुना