FAQs Complain Problems

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP)

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमः एक परिचय २०८०/०८१ 2024/02/28 - 11:06am
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको विवरण २०८०/०८१ 2024/02/28 - 11:05am
आ.ब. २०७९-८० मा सञ्चालित आयोजनाहरुको उपभोक्ता समितिसँग भएका सम्झौताहरु २०७९/०८० 2024/02/28 - 11:04am
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन भएका आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम अध्ययन प्रतिवेदन २०७९/०८० 2024/02/28 - 11:01am
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुहरुको लागत अनुमान प्रतिवेदन २०७९/०८० 2024/02/27 - 6:38pm
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको फोटो तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७९/०८० 2024/02/27 - 6:13pm